ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind : aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci pe anul 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.5202 din 15 mai 2012 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen;

          - raportul comun de specialitate nr.5203 din 15 mai 2012 al Direcției economice buget-finante, Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobarii bugetului de venituri și cheltuieli, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, pe anul 2012;

         - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 13 iulie 2010 privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman;

 - Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012;        

 - Decizia consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci   nr.3 din 07 mai 2012 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

 - adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, nr.4934 din 08 mai 2012;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

 - prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completăril ulterioare;

 - prevederile pct.1alin.(1)lit.c) și pct.3 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

  - prevederile art. 91 alin. (1) litera f) și alin. (5) litera a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare

 

 

      

             HOTĂRĂȘTE :

 

               Art.1. - Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Anexa nr. 5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012, se va modifica în mod corespunzător.

 

Art.3. -Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr.65 din 18 mai  2012