ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03  februarie 2012.

           

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.5245 din 15 mai 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

          - raportul comun de specialitate nr.5246 din 15 mai 2012 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03 februarie 2012 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare, pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.48 alin.(1) și ale art 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera b)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

      Art.I. –Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03 februarie 2012, privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare, pe anul 2012, se modifică  după cum urmează:

1.- Articolul 1 alin.(1) se modifică  și va avea următorul cuprins:  

 ,Art.1. alin.(1)– Se aprobă utilizarea sumei de 16.109 mii lei din execedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare

 pe anul 2012, după  cum urmează;

● CAP.80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:

- 1.458 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiți ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman“.

-2524 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ504 Cernetu-Alexandria (11,77 Km)”.

- 11.000 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, județul.Teleorman” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

- 492 mii lei pentru implementarea proiectului ,,Elaborarea planului cadastral pentru drumurile județene din judetul Teleorman” din cadrul Programului Operațional de Cooperare Teritorială România-Bulgaria.

   - 349 mii lei pentru derularea proiectului ,,Personal european pentru administrația publică”.

Art.II. - Anexa nr.3–,,Programul de investiții publice pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012 se modifică în mod corespunzător.

Art.III.- Direcția economică buget-finanțe și Direcția managementul proiectelor cu finanțare internațională asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,  

Nr.67 din 18  mai 2012      

                                                                        jr. Rodica Vrabie