ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: abrogarea  unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman

  

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4873 din 07 mai 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;  

         - raportul comun de specialitate nr. 4874 din 07 mai 2012  al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, privind necesitatea abrogării unor hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. 1. – La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă  Hotărârile Consiliului Județean Teleorman prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul act administrativ.  

    

              Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Juridică și Administrația Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

    Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 73 din 18 mai 2012