ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

         privind: alegerea Comisiei de validare  a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința de constituire, conform prevederilor art.891  alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-         propunerile consilierilor județeni pentru alegerea comisiei de validare;

-         rezultatul votului privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni;

-         peocesul verbal privind alegerea președintelui și a secretarului comisiei de validare;

-         prevederile art. 892 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art. 1. Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012,  în următoarea componență:

1. Vlad Eugen Ovidiu - președinte

2. Simionescu Adrian Constantin - secretar

3. Ion Petre – membru

 

Art.2. Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012, va funcționa pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean Teleorman.

 

         Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 80 din 21 iunie  2012