ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

      privind: alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința de constituire, conform prevederilor art.891  alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- propunerile făcute în ședința de constituire;

-  procesul verbal prezentat de comisia de numărare a voturilor pentru alegerea vicepreședinților Consiliului județean;

- prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. a), și alin. (2) lit. a), ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) și ale  art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1 Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Consiliului Județean Teleorman următorii consilieri:

1.   Domnul Gâdea Adrian Ionuț din partea  Uniunii Social Liberale.

2. Domnul Bălan Ilie  din partea Uniunii Social Liberale.

 

  Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr.83 din 21 iunie  2012