ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa(DN51)-Izvoarele(DN51), km 3+904-10+674 (L=6,770 km), în faza documentație de avizare a  lucrărilor de intervenție .

              

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.7350 din 10 iulie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț și raportul comun de specialitate nr.7351din 10 iulie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

         -avizul Consiliului Tehnico Economic  nr.1 din 02 iulie 2012;

-prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera b) și alin. (3), litera f) ,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa(DN51)-Izvoarele(DN51), km 3+904-10+674 (L=6,770 km), în faza documentație de avizare a  lucrărilor de intervenție , după cum urmează:

A. Valoare totală :   6.654.682,00 lei (inclusiv TVA) 1.496.679 euro

             din care:

                             C+M :   5.867.082,00 lei (inclusiv TVA) 1.319.543 euro

                                                        (la data de 16.05.2012 -1 euro=4,4463 lei)

B. Amplasament:    Pe actualul amplasament al drumului județean  DJ 506B între km 3+904 și km 10+674

        

 C. Durata de realizare a investiției: 8 luni din care 2 luni proiectare și 6 luni execuție.

 

Art. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

 Nr. 88 din 12 iulie 2012