ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor, prin demisie

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- referatul constatator nr. 8003 din 24 iulie 2012 al președintelui consiliului județean și secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 8004 din 24 iulie 2012 a președintelui consiliului județean Teleorman ;

- raportul de specialitate nr.8005 din 24 iulie 2012 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a” și art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Nițulescu Teodor ales consilier județean pe lista de candidați a Alianței pentru Teleorman, al cărui mandat de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.

 

               Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor .

 

               Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 95  din  9 august 2012