ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-              Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle(Parc 13 Zăvestreni)

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 8311 din 01 august 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 8312 din 01 august 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle (Parc 13 Zăvestreni);

- prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 28 octombrie 2011;

- cererea nr. 6884 din 27 iunie 2012 a operatorului de transport rutier S.C. Bălășescu I.J. S.R.L.;

- avizul Autorității Rutiere Române-Agenția Teleorman nr. 117 din 11 iulie 2012;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 5 și art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și  completările ulterioare;

 -prevederile art. 4 lit. h) și ale Secțiunii a 3-a „Serviciul de transport public local și județean de persoane prin curse regulate speciale” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                       HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle (Parc 13 Zăvestreni), până la data de 31 decembrie 2012.

 

  Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 20 aprilie 2012 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ operatorului de transport rutier, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr. 96 din 09 august 2012