ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman  în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale  “EUROBAC”S.R.L. Turnu Măgurele

               

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 613 din 14 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Teleorman, prin hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

- raportul comun de specialitate nr. 614 din 14 ianuarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind necesitatea desemnării unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale “EUROBAC”S.R.L. Turnu Măgurele;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 17 februarie 2003 privind aprobarea elementelor principale care vor compune actul constitutiv al   S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele și desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Adunarea Generală a Asociaților;

- prevederile art.11 din Actul constitutiv actualizat al societății comerciale cu răspundere limitată EUROBAC;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor;

- prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu art. 98, art. 91, alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

              Art.1. – Se desemnează doamna Melintescu Valentina ca reprezentant al  Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale  EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

  

              Art. 2. – Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 57 din 13 iunie 2003 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

              Art. 3. – Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 17 februarie 2003 se modifică în mod corespunzător.

 

              Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

 

  

Alexandria

Nr. 1 din 18 ianuarie 2013