ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:    desemnarea   reprezentantului  Consiliului   Județean  Teleorman  în  Consiliul  Consultativ   al   Inspectoratului   Școlar al Județului  Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr. 528 din 15 ianuarie 2013 a Vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț desemnat pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

-     raportul de specialitate nr.  529  din  15  ianuarie 2013 al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman;

-     adresa nr.12127 din 07 noiembrie 2012 a Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților;

-     prevederile art. 95 alin.(3), Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile cap.II art. 3 alin.(1) lit.g) din anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului consultativ al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5530 din 05.10.2011;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

             Art.1. Se desemnează domnul Iliescu Alexandru ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul Consultativ  al Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman.

 

Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

 

Alexandria,

Nr. 10 din 18 ianuarie 2013