ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                

 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2013.   

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.567 din 15 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012 ;

          - raportul comun de specialitate nr.568 din 15 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe și Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare în anul 2013.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.58 alin.(1) litera a) și c) și alin.(12),  precum și ale art.60 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.15 alin.(2) din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, repectiv a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile art. 91 alin.(1) litera b) și ale alin.(3) litera a) art. 104 alin.(1) litera c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 11.135.345,78 lei din excedentul bugetar al anului 2012, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2013, după cum urmează :   

-  pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, județul.Teleorman”  în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.      10.750.636,18 lei 

-  pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ504 Cernetu-Alexandria      384.709,60 lei

          Art.2. Direcția economică buget-finanțe și Direcția managementul proiectelor cu finanțare internațională, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,  

Nr. 11 din 18 ianuarie 2013