ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.11 din 18 ianuarie 2013

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1318 din 29 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012 ;

          - raportul de specialitate nr.1319 din 19 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean nr.11 din 18 ianuarie 2013 ;

- Contul de execuție al bugetului local – Secțiunea de dezvoltare, emis de Trezoreria Alexandria la data de 31 decembrie 2012 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.58 alin.(1) litera c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile cap.IV din Anexa 1 ,,Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012” aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1720/17.12.2012 ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera f) și ale  art. 104 alin.(1) litera c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I. Articolul l din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 18 ianuarie 2011, privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de dezvoltare, în anul 2013, se modifică și va avea următorul cuprins :

 

,,Art.1. - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2012 și utilizarea sumei de 11.135.345,78 lei din excedentul bugetar al anului 2012, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de dezvoltare pe anul 2013, după cum urmează : 

 

-  pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, județul.Teleorman”  în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.          10.750.636,18 lei

          -  pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare  DJ504 Cernetu-Alexandria               384.709,60 lei”

 

Art.II. Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția economică buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,     

Nr. 12 din 31 ianuarie 2013