ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

      privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România,  pentru anul 2013.

 

        Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

         - expunerea de motive nr.1246 din 28 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012;

         - raportul de specialitate nr.1341 din 29 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finante, privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România,  pentru anul 2013.

- adresa nr.1246 din 25 ianuarie 2013 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;

- prevederile  art.10 lit.e) din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.50 din 23 decembrie 1999 privind aprobarea calității de membru a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.46 alin. (1) litera ,,a” din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f ”din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

   Art.1. – Se aprobă contribuția, sub formă de cotizație în sumă de 64.124,12 lei a Consiliului Județean Teleorman în calitate de membru la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2013.

  Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                 Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 13  din 31 ianuarie 2013