ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

       privind: aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         Având în vedere :

-expunerea de motive nr. 1262 din 29 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Teleorman, prin Hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

-raportul comun de specialitate nr. 1263 din 29 ianuarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe privind aprobarea subînchirierii unor spații, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare;

-adresa nr. 4 din 22.01.2013 a Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Teleorman;

- adresa nr. 13 din 28.01.2013 a Partidului Național Liberal-Filiala Teleorman;

- prevederile art. 6.1. din Contractele de închiriere nr. 6/31.05.2006 și nr. 7/31.05.2006;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-prevederile art. 12, alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,c” și ,,f”, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă subînchirierea de către Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Teleorman, a unui spațiu situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 9, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării unui birou parlamentar.

 

Art. 2. - Se aprobă subînchirierea de către Partidul Național Liberal-Filiala Teleorman, a unui spațiu situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării unui birou parlamentar.

 

Art. 3. - Subînchirierea spațiilor prevăzute la art. 1 și 2, se va face pe perioada valabilității contractelor de închiriere, încheiate de către Consiliul Județean Teleorman cu Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Teleorman și Partidul Național Liberal-Filiala Teleorman.

 

Art. 4. - Valoarea chiriei lunare prevăzute în contractele de subînchiriere nu va depăși cuantumul chiriei lunare prevăzute în contractele de închiriere încheiate cu autoritatea publică județeană.

 

Art. 5. - Cheltuielile de întreținere aferente spațiilor subînchiriate, revin birourilor parlamentare.

 

Art. 6. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

Jr .Silvia Oprescu

                                                   

          

                                                                                       

 

Alexandria,

Nr. 14 din 31 ianuarie 2013