ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: încetarea raportului de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe - director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.1295 din 29 ianuarie 2013 a domnului Gâdea Adrian Ionuț desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012;

-       raportul de specialitate nr. 1296 din 29 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind încetarea raportului de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe, director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

-       cererea nr. 895 din 21 ianuarie 2013 a domnului Ivașcu Gheorghe;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

          -  prevederile art. 55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data de 31 ianuarie 2013, încetează, prin acordul părților, raportul de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe, director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.16 din 31 ianuarie 2013