ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman - instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.1339 din 29 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012;

-      raportul de specialitate nr.1340 din 29 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe cu privire la desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman;

-      consimțământul nr.1310 din 29 ianuarie 2013 al domnului Potbăniceanu Marian Liviu;

-      raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art. 10 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.6 alin.(4), art.11 alin.(1), art.13, art.25 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile O.U.G. nr.19//2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

-       prevederile art.1 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) Se desemnează domnul Potbăniceanu Marian Liviu să exercite temporar, începând cu data de 31 ianuarie 2013, funcția de conducere de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, până la organizarea concursului de ocupare a funcției de conducere, fără a depăși perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic.

(2) – Domnul Potbăniceanu Marian Liviu va beneficia de un salariu brut lunar de 3867 lei.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

 

Alexandria,                                                                            

Nr. 17 din 31 ianuarie 2013