ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și  Consiliul Director ale Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria

               

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 608 din 14 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie;

- raportul comun de specialitate nr. 609 din 14 ianuarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și  Consiliul Director ale Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 174 din 18 ianuarie 2012 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Simionescu Adrian Constantin, prin demisie;

- prevederile art. 18, 19 și 22 din Statutul Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială și ale Comisiei pentru administrația  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor;

- prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu art. 98, art. 91, alin. (1) lit. „f” și art. 92 din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

               Art.1. – Se desemnează domnul Piper Savu Florin să reprezinte Consiliul Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman–Alexandria.

 

               Art. 2. – Se desemnează domnul Banu Daniel să reprezinte Consiliul Județean Teleorman în Consiliul Director al Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman–Alexandria.

 

               Art. 3. – Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 27 august 2008 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

               Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

   

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

                                                                

      

 

 

 

Alexandria

Nr. 2 din 18 ianuarie 2013