ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Zorilă Nicolaie, prin demisie

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- cererea  nr. 2396 din 20 februarie 2013 a domnului Zorilă Nicolaie;

- referatul constatator nr. 2465 din 21 februarie 2013 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 2466 din 21 februarie 2013 a președintelui consiliului județean Adrian Ionuț Gâdea ;

- raportul de specialitate nr. 2467 din 21 februarie 2013 al Direcției Juridice și Administratie Publică Locală privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Zorilă Nicolaie, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.  Se ia act de demisia domnului Zorilă Nicolaie ales consilier județean pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale, al cărui mandat de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. 

 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Zorilă Nicolaie.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  

 

Alexandria

Nr. 20 din 27 februarie 2013