ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

                                       

 

      pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 21 iunie 2012

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-  expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 2468 din 21 februarie 2013 Adrian Ionuț Gâdea;

- raportul de specialitate nr. 2469 din 21 februarie 2013 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 21 iunie 2012;

-  raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 892 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

   Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 21 iunie 2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012, se modifică și se completează în sensul înlocuirii domnului Simionescu Adrian Constantin cu domnul Banu Daniel, în funcția de secretar al Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni.

 

                     Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 21 din 27 februarie 2013