ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2470 din 21 februarie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman Adrian Ionuț Gâdea;

- raportul de specialitate nr. 2471 din 21 februarie 2013 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea modificării și completării anexelor nr.1 și nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 9 august 2012 privind  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor, prin demisie;

 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 18 decembrie 2012 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnișoarei Ghinea Simona Alina, prin demisie;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 174 din 18 decembrie 2012 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Simionescu Adrian Constanțin, prin demisie;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 27 februarie 2013 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 20 din 27 februarie 2013 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Zorilă Nicolaie, prin demisie;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 27 februarie 2013 privind validarea nandatelor unor consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-  prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I  Anexele nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.     La anexa nr. 1 privind componența Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială:

                - doamna Țigăneșteanu Nela, aparținând Uniunii Social Liberale este desemnată în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului Simionescu Adrian Constantin;

                 - domnul Mihalcea Claudiu, aparținând Uniunii Social Liberale este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului Zorilă Nicolaie. 

                                                                       

2.     La anexa nr. 3 privind componența Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător:

                - domnul Moț Petrică, aparținând Uniunii Social Liberale este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnișoarei Ghinea Simona Alina;

                - domnul Iliescu Nicolae Angelică, aparținând Alianței pentru Teleorman este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului Nițulescu Teodor;

                - domnul Stanca Dorin, aparținând Uniunii Social Liberale este desemnat în calitatea de membru al comisiei.

 

        Art.II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr. 23 din 27 februarie  2013