ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

                           

privind:  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            Având în vedere:

-         expunerea de motive nr.2404 din 20 februarie 2013 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

-         raportul de specialitate nr.2405 din 20 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor  al județului Teleorman;

-         adresa nr.138 din 22 ianuarie 2013 a Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

-         adresa Consiliului Județean Teleorman nr.1024 din 5 februarie 2013 transmisă Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-         avizul nr.315 din 18 februarie 2013 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

-         adresa nr. II/11483 din 04 ianuarie 2013 a Instituției Prefectului - Județul Teleorman;

-         raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisie pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art.III alin.(1) și (11) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011;

-         prevederile Ordinului comun al Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului Finanțelor Publice nr.277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-         prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.2. – Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria

 Nr.24 din 27 februarie 2013