ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.2410 din 20 februarie 2013 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

- raportul de specialitate nr.2411 din 20 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice privind necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art.4 alin.(1), art.5-7, art.11-13 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;  

-       prevederile Anexei nr.1 și ale Anexei nr.3 la H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, conform anexei nr.1 .

 

Art.2. – Se aprobă Caietul de obiective în vederea desfășurării concursului de proiecte de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, prevăzut în anexa nr.2. 

 

Art.3. – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 25 din 27 februarie  2013