ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

HOTĂRÂRE

 

  

 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.2493 din 21 februarie 2013 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

          -  raportul comun de specialitate nr. 2494 din 21 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice privind necesitatea constituirii comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului ;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.a) și lit.b), art.7 alin.(1), art.9, art.11, art.16-22 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;  

-       prevederile H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4, art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se constituie comisia de concurs pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman a cărei componență este prevăzută în Anexa nr.1.

Art.2. – Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman  a cărei componență este prevăzută în  Anexa nr.2 .

Art.3. – Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, se desfășoară conform calendarului stabilit în Anexa nr.3.

Art.4. – Managementul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, va fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ condițiile stabilite conform Anexei nr.4.

Art.5. – Se stabilește Bibliografia pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, conform anexei nr.5.

Art.6. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 26 din 27 februarie 2013