ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

       privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2013.

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

         - expunerea de motive nr.2491 din 21 februarie 2013 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea ;

                   -  raportul de specialitate nr.2492 din 21 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2013 ;

         - adresa Asociației Euro Teleorman nr.6 din 10.01.2013 privind cotizația lunară, ce  revine Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, în anul 2013;

         - prevederile Statutului Asociației EuroTeleorman, actualizat la data de 27 martie 2009 ;

            -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;        

         -  prevederile art.91 alin.(1) litera f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Se aprobă contribuția sub formă de cotizație în sumă de 50.000 lei/lună a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat, la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2013.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

             Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 27  din 27 februarie 2013