ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf. Maria’’ din comuna Talpa, județul Teleorman, pentru anul 2013

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

                            - expunerea de motive nr. 1269 din 29 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

                             - raportul comun de specialitate nr 1270 din 29 ianuarie 2013 al Direcției Economice Buget–Finanțe și al Serviciului privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate, privind aprobarea contribuției  județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la finanțarea Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria’’, din comuna Talpa, județul Teleorman pentru anul 2013;

              -  adresa  nr. 125 din 11 ianuarie 2013, a Primăriei comunei Talpa privind fundamentarea cheltuielilor de personal a centrului pentru anul 2013;

                              -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

                             - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 33 din 28 aprilie 2010, privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa, cu modificările și completările ulterioare;

              - prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

              -  prevederile art. 14 și  art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă contribuția județului Teleorman, prin Consiliul Județean

Teleorman, în sumă de 318.408 lei pentru finanțarea Centrului Rezidențial pentru

Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf. Maria’’ din comuna Talpa pentru anul 2013, având drept destinație asigurarea cheltuielilor de personal.

 

            Art. 2  Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art. 3  Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria   

Nr. 29 din 27 februarie 2013