ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman

 

                Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 602 din 14 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Teleorman, prin hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

- raportul comun de specialitate nr. 603 din 14 ianuarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea dării în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- cererea nr. 14184 din 28.12.2012 a domnului Liviu Nicolae Dragnea;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județ în administrarea prefecturilor, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343/2000, privind trecerea imobilului ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, județul Teleorman, din administrarea Prefecturii Județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,c” și ,,f”, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de 4 ani, domnului Liviu Nicolae Dragnea, deputat, a spațiilor în suprafață totală de 77,65 mp, situate în ,,Palatul administrativ”, din municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman, identificate în anexa nr. 1, în scopul organizării Biroului Parlamentar.

 

Art. 2. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Biroului Parlamentar, se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de 4 ani, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 3. Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de comodat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, iar predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces verbal.

 

Art. 4.  Biroul Parlamentar al deputatului Liviu Nicolae Dragnea, va suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a ,,Palatului administrativ”.

 

Art. 5. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget-Finanțe și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

  

Alexandria,

Nr. 3 din 18 ianuarie 2013