ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

                                            

          privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea  cotei-părți de finanțare  pentru           anul 2013

 

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 -   expunerea de motive nr. 1267 din 29 ianuarie 2013, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ionuț Adrian Gâdea, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012;

              - raportul comun de specialitate nr. 1268 din 29 ianuarie 2013 al Direcției Economice Buget-Finanțe și al Serviciului privind asigurarea managementului asistenței medicale și de sănătate, privind necesitatea stabilirii cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei- părți de finanțare  pentru anul 2013;

                - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 18 mai 2005 privind transferul serviciilor de zi, a personalului și a surselor de finanțare aferente, de la Consiliul Județean Teleorman la Consiliile locale pe teritoriul cărora acestea funcționează;

- contractul de parteneriat încheiat între Județul Teleorman prin Consiliul Județean Telorman și autoritățile administrativ-teritoriale pe raza cărora funcționează centrele de zi pentru protecția copilului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.16 din 3 februarie 2012.

- proiectele de buget privind cheltuielile de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului, la nivelul municipiilor, orașelor și al comunei Zâmbreasca;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

                - prevederile art. 111 alin.(1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și cu completările ulterioare;

- prevederile art. 135 alin. (1) lit. ,,a” din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

                - prevederile HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

                -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare

 HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 - Se stabilește cuantumul cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor și cota-parte cu care județul Teleorman participă în anul 2013 la finanțarea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

 

              Art.2  - Președintele Consiliului Județean Teleorman Adrian Ionuț Gâdea, prin Direcția economică, buget-finanțe, și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art.3 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria,

 Nr. 30 din 27 fecruarie  2013