ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului      Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești -  Slobozia Mândra”, pentru anul 2013 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

        

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 1284 din 12 februarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 1285 din 12 februarie 2013  al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, pentru anul 2013;

           - adresa nr. 364 din 29.01.2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 27 aprilie 2009 privind aderarea județului Teleorman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

- Hotărârea  nr. 1 din 28 ianuarie 2013 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

- prevederile art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 45 din 27 aprilie 2009;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                               

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă contribuția, sub formă de cotizație, în sumă de 4.000 lei, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, pentru anul 2013.

Art.2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

                                                                      

CC

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 33 din 27 februarie 2013