ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2013

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2311 din 19 februarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 2312 din 19 februarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind  aprobarea  contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2013;

          - adresa nr. 16 din 29 ianuarie 2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 55 din 20 mai 2009 privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”;

- Hotărârea nr. 1 din 29 ianuarie 2013 a Adunării  Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”;

-    prevederile art. 14 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 55 din 20 mai 2009;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile art. 46 alin. (1) lit. ,,a”, din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 12 alin. (1) și 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. – Se aprobă contribuția, sub formă de cotizație, în sumă de 18.000 lei, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2013.

 

Art. 2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 34 din 27 februarie 2013