ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2013

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2349 din 20 februarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie;

-       raportul comun de specialitate nr. 2350 din 20 februarie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2013;

-       adresele nr. 15 din 21 ianuarie 2013 și nr. 36 din 20 februarie 2013 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009 privind asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dîmbovița Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”;

          -  Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia” nr. 1 din 19 februarie 2013 privind aprobarea nivelului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, pe anul 2013, în cuantum de 10.000 lei;

          - prevederile art. 11 alin.(2) lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia” însușit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 65/20.05.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 12 alin. (1) și 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Se  aprobă contribuția sub formă de cotizație, în sumă de 10.000 lei, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2013.

Art. 2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

               Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

                                        

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                jr. Silvia Oprescu

                                                                

Alexandria

Nr. 35  din  27 februarie 2013