ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                    Având în vedere:

       

-  expunerea de motive nr. 2351 din 20 februarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

             - raportul comun de specialitate nr.2352 din 20 februarie 2013, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea  modificării Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009;

-  prevederile art. 8 pct. B alin. (2) din Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud Muntenia”, actualizat;

                -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalelor domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

                -  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 -  prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. –Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009 privind asocierea Județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud Muntenia” se modifică  după cum urmează:

  

1 - Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „Art.5. - Se desemnează domnul Zavera Nicolae, ca reprezentant al județului Teleorman în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud Muntenia”.

 

Art.II. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.III. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

     

Alexandria

Nr. 36 din 27 februarie 2013