ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

  

privind:    aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul  Teleorman, pentru anul școlar 2013-2014

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 2295 din 19 februarie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

-       raportul comun de specialitate nr. 2296 din 19 februarie 2013 al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală  privind necesitatea aprobării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2013-2014;

-       adresa nr. 14902 din 28.12.2012 a Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman;

-       avizul conform al Ministerului Educației Naționale privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județ pentru anul școlar 2013-2014, transmis cu adresa nr.18/.05.02.2013;

-       avizul conform al Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman, privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ special din județ, pentru anul școlar 2013-2014, transmis cu adresa nr. 247/08.02.2013;

-       raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.18 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul nr. 6212/2012 al MECTS  ;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit. e) și f) și  alin. 5 lit.a) pct.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 37din 27 februarie 2013