ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind:   desemnarea   reprezentantului  Consiliului   Județean  Teleorman  în  Consiliul  de Administrație  al   Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2293 din 19 februarie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

         -    raportul comun de specialitate nr. 2294 din  19  februarie 2013 al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman;

-     adresa nr.118 din 29 ianuarie 2013 a Casei de Asigurări de Sănătate  Teleorman;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-     prevederile art. 287 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art. 91 alin. (1) lit.f) și alin. (5) lit. a) pct.3 și ale art.98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 Art.1. Se desemnează doamna Liliana MAGHERU ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate  Teleorman.

 

          Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. 38 din 27 februarie 2013