ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

     privind:   aprobarea     depunerii     cererii   de   finanțare   pentru Proiectul  „From   Dropout   to   Inclusion”   derulat   prin Programul Lifelong   Learning   Program-Comenius Regio  

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr. 2330 din 19 februarie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

              - raportul comun de specialitate nr. 2331 din  19 februarie 2013  al Direcției Educație, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice și al Direcției Economice, Buget Finanțe privind necesitatea aprobării  depunerii   cererii  de   finanțare  pentru Proiectul  „From   Dropout   to   Inclusion”   derulat   prin  Programul Lifelong Learning   Program - Comenius   Regio ;

-     scrisoarea de intenție nr. 169 din 29 ianuarie 2013 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;

 -     scrisoarea de intenție nr. 1 din 30 ianuarie 2013 a Asociației „Sprijinul   copiilor   cu   CES” Alexandria;

 -     raportele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

 -     prevederile art. 20 lit.d și j) din Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, aprobat prin Ordinul nr. 5573 din 2011al MECTS  ;

 -     prevederile art. 91 alin. (5) lit.a). pct. 1 coroborat cu prevederile art.91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și compeltările ulterioare;

        În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

              Art.1.  Se  aprobă       depunerea      cererii  de   finanțare   pentru  Proiectul „From   Dropout   to   Inclusion”   derulat   prin  Programul Lifelong   Learning   Program-Comenius Regio, în care Consiliul Județean Teleorman este coordonator Partener Regiunea 2.

 

            Art.2. Se aprobă  contribuția proprie a judetului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în  valoare de  4972,50 euro, reprezentând 25% din valoarea proiectului, și se va  achita pe toată perioada  derulării proiectului, respectiv în anul 2014 - 2505 euro , în anul 2015 - 2467,50 euro .

 

          Art. 3.  Se desemnează doamna, Liliana MAGHERU director executiv în cadrul Direcției Educație, Cultură, Sport, ONG, Comunicare și Relații Publice, coordonator al  proiectului din partea Partener Regiunea  2.

 

Art.4. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Educație, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

  

Alexandria,

Nr. 39 din 27 februarie 2013