ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

                                                                         

 

pentru: modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         

            Având în vedere:

       

-  expunerea de motive nr. 2506 din 21 februarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

          - raportul comun de specialitate nr. 2507 din 21 februarie 2013, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea  modificării Hotărârii  Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009;

-  adresa nr. 27 din 20 februarie 2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”;

-  prevederile art.15 alin (1) din Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

          -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele  domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          -  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” si ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. –Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009 privind asocierea  județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman” se modifică  după cum urmează:

 

1 - Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „Art.3. - Se desemnează domnul Giui Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Managementul Deșeurilor Teleorman”.

 

Art.II. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

               Art.III. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

  

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  

Alexandria

Nr. 40 din 27 februarie 2013