ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

                                                                                                              

    pentru: modificarea  anexei la Hotărârea  nr. 178 din 21 decembrie 2012  

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința   ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                Având în vedere:

                - expunerea de  motive  nr. 475  din 14 ianuarie 2013  a vicepreședintelui  Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț desemnat sa exercite  atribuțiile  președintelui Consiliului Județean Teleorman  prin Hotărârea  autorității  publice  județene  nr. 175 din 21 decembrie 2012  ;

          - raportul comun de specialitate nr. 476  din   14 ianuarie 2013  al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și Direcției economice, buget - finanțe pentru modificarea  anexei la Hotararea  nr. 178 din 21 decembrie 2012;

- adresa   Muzeului   Județean   Teleorman   nr.   24   din   14   ianuarie   2013  înregistrată la Consiliul Județean Teleorman cu nr. 501 din 14  ianuarie  2013  ;

                - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Județean;

                - prevederile   art.  267,  art.  283  alin.  (1),  art.  284  alin.  (1), art.  287,  art. 288  

și art. 295  alin. (1) și (6)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată;           

-  prevederile  Hotărârii Guvernului  nr. 1309/ 27 decembrie  2012 privind  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale  și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând  cu anul 2013;

                - prevederile   art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

                - prevederile   art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

                - prevederile   art. 4, art. 7 alin. (18) și art. 45 alin. (3), (3¹) și (4) din  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                - prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile  art. 84  alin. (4) și alin. (5) și art. 205  alin. (3) și alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91  alin. (1)  lit. “b” și alin. (3)  lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare.

 

                În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare,

 

 

                                                                                              H O T Ă R Ă Ș T E                                                               

 

                  Art. 1 – Anexa la Hotărârea  nr. 178 din 21 decembrie 2012   se modifică   și se  înlocuiește  cu anexa  care face  parte  integrantă din  prezenta hotărâre.

 

                Art. 2  -  Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului  și   Direcția economică, buget-finanțe, vor lua măsuri pentru  afișarea la sediul Consiliului Județean, publicarea în presa locală, pe site-ul Consiliului Județean Teleorman  și în Monitorul Oficial al județului a prezentului act administrativ.            

 

                  Art. 3 – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                                    

   Alexandria,

  Nr. 41 din 27 februarie 20136