ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

                    

     privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2013.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive  nr.2844 din 28 februarie 2013 a  președintelui   Consiliului Județean Teleorman;

- raportul de specialitate nr.2845 din 28 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum  și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2013;

-  adresa Consiliului Județean Teleorman nr. 2589 din 22 februarie 2013 ;

  - adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.5539 din 28.02. 2013, înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr.2843 din 28.02.2013;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.4. litera ,,d” și ale punctului 36 din anexa 7 la Legea nr.5 din 21 februarie 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

- prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f” și ,,g” și ale alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80%  ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a  unor  venituri  proprii,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru cofinanțarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                              

           Art.2.x-Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3.x-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului Județul Teleorman, Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, și tuturor unităților administrativ-teritoriale interesate.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

   Secretar al  județului,

        

Alexandria,

Nr. 42 din 04 martie  2013