ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

           privind:   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2013 pentru finanțarea cheltuielilor   privind drumurile județene și comunale.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.2847 din 28 februarie 2013 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan;

           - raportul comun de specialitate nr.2866 din 28 februarie 2013 al Direcției economice, buget-finante și Direcției dezvoltare locală, privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2013 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

- adresa Consiliului Județean Teleorman nr. 2681 din 26 februarie 2013 ;

- procesul-verbal nr.2846 din 28 februarie 2013 cu privire la întâlnirea cu primarii din județ, în vederea consultării acestora, în conformitate cu prevederile art.4 litera ,,c” din Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

   - prevederile art.4 litera ,,c” și anexei nr.6, punctul 36 la Legea nr.5 din 21 februarie 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

- prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

              Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 6.238 mii lei alocată județului  Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 pentru  finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale dupa cum  urmează:

 

- 6.138 mii lei         -   bugetului propriu al județului pentru finanțarea cheltuielilor

                                  privind drumurile județene ;

                -     50 mii lei         -   bugetului local al comunei Beuca pentru finanțarea cheltuielior

                                              privind  drumul comunal - DC 50 Beuca( DJ 612B) – Plopi,

                                              Km 0+000 – 6+465, L=6,465 Km ;

-     50 mii lei         -    bugetului local al comunei Zâmbreasca pentru finanțarea

                                    cheltuielior privind  drumul comunal - DC 50 Plopi -

                                    Zâmbreasca (DJ701), Km 6+465–8+565, L=2,100 Km.

 

 

Art.2.  - Direcția economică, buget- finanțe asigură punerea în aplicare a prevederi-lor prezentei hotărâri.

 

Art.3.x- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                 

        

Alexandria,

Nr. 43 din 04 martie 2013