ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE


                      

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda  se exprimă în natură, pentru anul 2013.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1415 din 30 ianuarie 2013 vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr. 175 din 21 decembrie 2012 ;

- raportul de specialitate nr.1416 din 30 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea stabilirii prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2013 ;

          - adresa Direcției pentru Agricultură a județului Teleorman nr.178 din 18 ianuarie  2013 ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          -  prevederile art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 44 din 04 martie 2013