ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

                                                                        

  

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman,                  pentru anul 2013.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1413 din 30 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea autorității publice județene nr.175 din 21 decembrie 2012 ;

- raportul de specialitate nr.1414 din 30 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2013 ;

          -  adresa nr.11 din 10 ianuarie 2013 a Camerei Agricole Teleorman ;

          -  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.7 din 27 ianuarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.7 din H.G. nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă ;

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.1 din O.G. nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor, aprobată prin Legea nr.222/1998;

          - prevederile pct.6 din Normele Metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de finanțare a acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor, aprobate prin H.G.138/1999;

 

          - prevederile art.1 și 2 din ordinul nr.69/2008 privind aprobarea serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și ale unităților subordonate acesteia, cuantumul tarifelor și modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pe anul 2008 ;

          - prevederile art.1 alin.(2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.282 din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera d) și f), alin.(5) litera a) pct.14 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. - Se aprobă structura serviciilor specifice și tarifele aferente prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Tarifele aprobate la art.1 vor fi încasate prin virament și/sau în numerar cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.3512/2008, cu modificările și completările ulterioare.

          - (2)Veniturile vor fi utilizate în condițiile prevederilor Legii finanțelor publice locale, pentru finanțarea cheltuielilor, conform bugetului aprobat.

                Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 45 din 04 martie 2013