ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

  

 

HOTĂRĀRE

 

 

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman  nr. 19 din 25 februarie 2010

                                                                                          

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                             

         Avānd īn vedere :                                          

- expunerea de motive nr. 606 din 14 ianuarie 2013 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Gādea Adrian Ionuţ, desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman,
     prin hotărārea autorităţii publice judeţene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

-aportul comun de specialitate nr. 607 din 15 ianuarie 2013 al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Serviciului privind Asigurarea Managementului Asistenţei Sociale şi de Sănătate, privind necesitatea modificării
     anexei nr.1 la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman  nr.  19 din 25 februarie 2010;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                    

- prevederile Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 4 din 18 ianuarie  2013 privind  darea īn administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, proprietate  publică a judeţului Teleorman;

- prevederile Contractului de administrare nr. 27 din 25 martie 2010 īncheiat īntre Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria;

- rapoartele de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale,
buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială
;

- prevederile art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  şi completările ulterioare;

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                                                                      


                                                                                              HOTĂRĂŞTE :

 

Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind darea īn administrare unor unităţi sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată
           a judeţului īn care īşi desfăşoară       activitatea
, se modifică, la poziţia nr. 2, conform anexei la prezenta hotărāre.

        

Art. II. - Contractul de administrare nr. 27 din 25 martie 2010 īncheiat īntre Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, se modifică īn mod corespunzător, prin act adiţional,
           īn termen de 30 de zile.

 

Art. III. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Gādea Adrian Ionuţ, prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, asigură punerea īn aplicare a prevederilor
           prezentei hotărāri.

 

Art. IV. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

 

p. P R E Ş E D I N T E,

 

Gādea Adrian Ionuţ

VICEPREŞEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

 

 

 

Alexandria,

Nr. 5 din 18 ianuarie 2013