ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 
HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru  obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea  lucrărilor la acest obiectiv 

              

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.611 din 14 ianuarie 2013 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuţ, desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, prin hotărârea autorităţii publice judeţene nr. 175 din 21 decembrie 2012;

- raportul comun de specialitate nr. 612 din 14 ianuarie 2013 al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Direcţiei Economice Buget-Finanţe privind necesitatea aprobării indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv;

- adresa nr. 7961 din 14 noiembrie 2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria;

         - avizul Consiliului Tehnico Economic  nr. 4 din 21 decembrie 2012;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii şi documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, după cum urmează:

A. Valoarea totală a investiţiei: 2.618.309 lei (inclusiv TVA);

                        din care:

                                       C+M :   2.427.092,00 lei (inclusiv TVA);

B. Amplasament:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, strada Libertăţii, nr. 1, judeţul Teleorman

 

 C. Durata de realizare a investiţiei: 3 luni

 

Art. 2. - Se dă acordul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”.

 

Art. 3. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuţ, prin Direcţia Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

p. P R E Ş E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuţ

VICEPREŞEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

                                            

 

                                                                              

Alexandria,

 Nr. 6 din 18 ianuarie 2013