ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 


          privind: actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 42 din 4 ianuarie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și a secretarului județului privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului;

-       raportul de specialitate nr. 43 din 4 ianuarie 2013 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea actualizării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului;

     -  adresa nr. 9924/2012 a Agenției Județene pentru plăți și Inspecție Socială a Județului Teleorman;

     -   adresa  nr.  541 din 15 ianuarie 2013 a Direcției de Sănatate Publică Teleorman; 

          - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

          - prevederile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se actualizează componența Comisiei pentru Protecția Copilului Teleorman, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, în următoarea componență:

1. Președinte                  Silvia Oprescu                - secretar al județului;

2. Vicepreședinte            Floarea Alesu                 - director al DGASPC Teleorman

3. Membru                     dr. Gherghiță Marian       - medic primar  pediatru

4. Membru                     Barbu Daniela Carmen    - reprezentantr al ISJ Teleorman

5. Membru                     Copăceanu Geani Silviu  - reprezentant al IPJ Teleorman

                 6. Membru                    Turtă Mihăiță Valentin  - reprezentant al AJPIS Teleorman

 

   

                Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

  

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

prescu

 

  

Alexandria,

Nr. 8 din 18 ianuarie 2013

 

 

 

                                                                                                                          

ET-FINANȚE,                                           SI CONTENCIOS,