ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                           

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.509 din 14 ianuarie 2013 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea nr.175 din 21 decembrie 2012 a Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul de specialitate nr.510 din 14 ianuarie 2013 al Direcției economice, buget-finanțe cu privire la desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești;

-      consimțământul doamnei Tunaru Elvira nr.508 din 14 ianuarie 2013;

-      raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art. 10 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;

-      prevederile art.6 alin.(4), art.11 alin.(1), art.13, art.25 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile O.U.G. nr.19//2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

-       prevederile art.1 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) Se desemnează doamna Tunaru Elvira să exercite temporar funcția de conducere de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești – serviciu public de interes județean, până la organizarea concursului de ocupare a funcției de conducere, fără a depăși perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic.

                 (2) – Doamna Tunaru Elvira va beneficia de un salariu de bază lunar de 2656 lei.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

VICEPREȘEDINTE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                           

                                                                        

 

 

Alexandria,                                                                            

Nr.9 din 18 ianuarie 2013