Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2021

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  28  ianuarie 2021  privind: constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi implicit a celui de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, deţinute de doamna Stoian Maria
Hotararea nr. 2  din  28  ianuarie 2021  privind: constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Piper - Savu Florin
Hotararea nr. 3  din  28  ianuarie 2021  privind: constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristescu Ionel Dănuţ
Hotararea nr. 4  din  28  ianuarie 2021  privind: darea in folosinţă gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria - Direcţia de Asistenţă Socială, a unui spaţiu medical în imobilul situat in municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 5  din  28  ianuarie 2021  privind: darea in folosinţă gratuită Autorităţii Electorale Permanente a unui spaţiu din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat in administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 6  din  28  ianuarie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 79 din 28 mai 2020 privind darea în folosinţă gratuită Casei Judeţene de Pensii Teleorman a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 7  din  28  ianuarie 2021  privind: darea în administrare Serviciului de Deservire Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman, a unor bunuri, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 8  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 9  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călineşti (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)"
Hotararea nr. 10  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)"
Hotararea nr. 11  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506), km 19+778 - km 32+100 (12,322 km)"
Hotararea nr. 12  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371- km 76+172 (L=11,801 km)"
Hotararea nr. 13  din  28  ianuarie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) - Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 14  din  28  ianuarie 2021  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2021
Hotararea nr. 15  din  28  ianuarie 2021  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2021
Hotararea nr. 16  din 28 ianuarie 2021  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în cadrul Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Hotararea nr. 17  din 28 ianuarie 2021  privind: desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în perioada 29.10.2020 - 31.10.2020
Hotararea nr. 18  din 28 ianuarie 2021  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 19 din 28 ianuarie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 20  din 28 ianuarie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman TIT. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Desevire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 21  din 28 ianuarie 2021  privind: validarea Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleormal nr.833 din 23 decembrie 2020 şi nr.841 din 30 decembrie 2020
Hotararea nr. 22  din 28 ianuarie 2021  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 23  din 28 ianuarie 2021  privind: aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman
Hotararea nr. 24  din 28 ianuarie 2021  privind: aprobarea supIimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat În unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2021
Hotararea nr. 25  din 28 ianuarie 2021  privind: aprobarea Regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 26  din 28 ianuarie 2021  privind: aprobarea utilizării sumei de 60.000,00 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2021
Hotararea nr. 27  din 28 ianuarie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol
Hotararea nr. 28  din 28 ianuarie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006 privind atribuirea unor spaţii pentru instituţii publice şi partide politice
Hotararea nr. 29  din 25 februarie 2021  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.1S2 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 30  din 25 februarie 2021  privind: atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 31  din 25 februarie 2021  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 32  din 25 februarie 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorrnan pentru efectuarea unor lucrări la spaţiul amplasat la etajul II al clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 33  din 25 februarie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 66 din 24 aprilie 2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită Filialei Judeţene Teleorman a Asociaţiei Comunelor din România, a unui spaţiu situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. II, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 34  din 25 februarie 2021  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administrat,i e al Muzeului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 35  din 25 februarie 2021  privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic "Vacanţă pentru suflet în Teleorman"
Hotararea nr. 36  din 25 februarie 2021  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 2024
Hotararea nr. 37  din 05 martie 2021  privind: alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 38  din 05 martie 2021  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 39  din 05 martie 2021  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administratie al Bibliotecii  Judetene "Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 40  din 05 martie 2021  privind: desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Hotararea nr. 41  din 22 martie 2021  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ţole Marin, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 42  din 22 martie 2021  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.134 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se Încasa la bugetul de stat În anul 2021
Hotararea nr. 43  din 22 martie 2021  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2022 - 2024.
Hotararea nr. 44  din 22 martie 2021  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024
Hotararea nr. 45  din 30 martie 2021  privind: aprobarea efectuării lucrărilor de reabilitare a clădirii "Garaje şi birouri", situată în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 46  din 30 martie 2021  privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 47  din 30 martie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorrnan nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a imobilelor sau părţilor de imobile, proprietate publică sau privată a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 48  din 30 martie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.175 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 49  din 30 martie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 2 - Stat de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr.l41 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 50  din 30 martie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judet, ean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea Judeţului Teleorman cu judeţele Argeş, Calăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 51  din 30 martie 2021  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman
Hotararea nr. 52  din 30 martie 2021  privind: aprobarea procesului verbal de constatare a nerealizării investiţiei "Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situaţii de urgenţă"
Hotararea nr. 53  din 30 martie 2021  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman"
Hotararea nr. 54  din 30 martie 2021  privind: avizare a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport separat a deşeurilor municipale în judeţul Teleorman
Hotararea nr. 55  din 30 martie 2021  privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020 - 2024
Hotararea nr. 56  din 30 martie 2021  privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 57  din 22 aprilie 2021  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2022
Hotararea nr. 58  din 22 aprilie 2021  privind: darea în administrare Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" a unui imobil, proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 59  din 22 aprilie 2021  privind: darea în administrare Muzeului Judeţean Teleorman, a unui imobil, proprietate publică a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 60  din 22 aprilie 2021  privind: darea în folosinţă gratuită Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 61  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2021
Hotararea nr. 62  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2021
Hotararea nr. 63  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anu1 2020 şi pentru anul 2021
Hotararea nr. 64  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2021
Hotararea nr. 65  din 22 aprilie 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la spaţiul locativ amplasat la etajele 1 şi II ale clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 66  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea închirierii unui spaţiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Naţional Liberal-Filiala Teleorman
Hotararea nr. 67  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea închirierii spaţiului locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 9, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Teleorman
Hotararea nr. 68  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EURO BAC SRL Turnu Măgurele pe anul 2021
Hotararea nr. 69  din 22 aprilie 2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.173 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2020-2021 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 70  din 22 aprilie 2021  privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată În continutul Anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 55 din 30 martie 2021
Hotararea nr. 71  din 22 aprilie 2021  privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.lS2 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 72  din 22 aprilie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 73  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2021
Hotararea nr. 74  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2021
Hotararea nr. 75  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Videle din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2021
Hotararea nr. 76  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare aferente Centrului social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale Saelele, pentru anul 2021 şi contractul de parteneriat încheiat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele.
Hotararea nr. 77  din 22 aprilie 2021  privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2021 şi aprobarea contractelor de parteneriat.
Hotararea nr. 78  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare aferente Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf. Maria" Talpa, pentru anul 2021 şi contractul de parteneriat încheiat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa
Hotararea nr. 79  din 22 aprilie 2021  privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc din comuna Dobroteşti, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2021 şi aprobarea contractului de parteneriat.
Hotararea nr. 80  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2021
Hotararea nr. 81  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2021
Hotararea nr. 82  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021
Hotararea nr. 83  din 22 aprilie 2021  privind: majorarea nivelului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 84  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024
Hotararea nr. 85  din 22 aprilie 2021  privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi . fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-202' ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţea Teleorman
Hotararea nr. 86  din 22 aprilie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 87  din 20 mai 2021  privind: constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 88  din 20 mai 2021  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 89  din 20 mai 2021  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 90  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeuri/or la nivelul judeţului Teleorman
Hotararea nr. 91  din 31 mai 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean T ele orm an pentru subînchirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorrnan, de către Partidul Naţional Liberal-Filiala T eleorman
Hotararea nr. 92  din 31 mai 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru subînchirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 9, proprietate privată a judeţului T eleorman, de către Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană T eleorman
Hotararea nr. 93  din 31 mai 2021  privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a judeţului TeleOlman, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 94  din 31 mai 2021  privind: transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 7, judeţul T eleorman, din domeniul public al judeţului Teleorman în domeniul public al statului
Hotararea nr. 95  din 31 mai 2021  privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2021 - 2022
Hotararea nr. 96  din 31 mai 2021  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 97  din 31 mai 2021  privind: aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judeţului Teleorman şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2020
Hotararea nr. 98  din 31 mai 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea lucrărilor de consolidare structurală a clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 99  din 31 mai 2021  privind: aprobarea participării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman în cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", a co-finanţării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. I Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 100  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Municipiul Alexandria participante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 101  din 31 mai 2021  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. EUROBAC S.R.L. Tumu Măgurele
Hotararea nr. 102  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Municipiul Roşiorii de Vede participante la Programul" South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 103  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman ŞI Municipiul Turnu Măgurele pat1icipante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 104  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat Între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Oraşul Zimnicea participante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 105  din 31 mai 2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Oraşul Videle participante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat 1n cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 106  din 31 mai 2021  privind: alocarea sumei de 300,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financiar U.A.T Comuna Ţigăneşti pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de reparaţii clădire, cu destinaţia Secţie de Poliţie Rurală nr.l Alexandria
Hotararea nr. 107  din 31 mai 2021  privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 108  din 31 mai 2021  privind: aprobarea participării Consiliului Judeţean Teleorman la realizarea proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul Staţie pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor municipale colectate din judeţul Teleorman" şi a Acordului de Parteneriat dintre Administraţia Fondului pentru Mediu, Consiliul Judeţean Teleorman şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deseurilor Teleorman"
Hotararea nr. 109  din 17 iunie 2021  privind: participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Teleorman și Serviciul Județean Anticorupție Teleorman la realizarea proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”.
Hotararea nr. 110  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)"
Hotararea nr. 111  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2021
Hotararea nr. 112  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2021
Hotararea nr. 113  din 30 iunie 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 114  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Hotararea nr. 115  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate
Hotararea nr. 116  din 30 iunie 2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman în vederea branşării la LEA - racord de medie tensiune - alimentare cu energie electrică PCTF Tumu Măgurele, parte din obiectivul "Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (Romania)- Nikopol (Bulgaria)", proprietate privată a Judeţului Teleorman, în cotă de 60%
Hotararea nr. 117  din 30 iunie 2021  privind: înfiinţarea centrului rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap "Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi "Sfăntul Iustin" ca serviciu social cu cazare, rară personalitate juridică, în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 118  din 30 iunie 2021  privind: înfiinţarea centrului rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap " Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Videle" ca serviciu social cu cazare, Îară personalitate juridică, în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 119  din 30 iunie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 120  din 30 iunie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 121  din 30 iunie 2021  privind: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman
Hotararea nr. 122  din 30 iunie 2021  privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, pentru anul 2021
Hotararea nr. 123  din 15 iulie  2021  privind: constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman şi a instituţiilor subordonate acestuia
Hotararea nr. 124  din 15 iulie  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 125  din 15 iulie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8S/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 - 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 126  din 15 iulie  2021  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2021
Hotararea nr. 127  din 15 iulie  2021  privind: transmiterea temporară a sectorului de drum judeţean DJ 546, lan 5+990 - 9+287, zona adiacentă părţii carosabile, proprietate publică a judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Liţa
Hotararea nr. 128  din 15 iulie  2021  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), krn 64+371 - krn 76+172 (L=11,801 krn)", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 129  din 26 august  2021  privind: modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 93 din 31 mai 2021 privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleonnan, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 130  din 26 august  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2021
Hotararea nr. 131  din 26 august  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 132  din 26 august  2021  privind: actualizarea Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman
Hotararea nr. 133  din 26 august  2021  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020 - 2024
Hotararea nr. 134  din 26 august  2021  privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 135  din 26 august  2021  privind: aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 136  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2020 şi pentru anul 2021
Hotararea nr. 137  din 30 septembrie  2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 138  din 30 septembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 139  din 30 septembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 140  din 30 septembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 141  din 30 septembrie  2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a imobilelor sau părţilor de imobile, proprietate publică sau privată a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea, cu modificările şi compietările ulterioare
Hotararea nr. 142  din 30 septembrie  2021  privind: darea în folosinţă gratuită Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman, a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 143  din 30 septembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 144  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosrneşti (DJ 601 C), krn 6+038 - 14+540 (L=8,502 krn)"
Hotararea nr. 145  din 30 septembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 146  din 30 septembrie  2021  privind: completarea anexei la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 147  din 30 septembrie  2021  privind: modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 148  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi Videle şi Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi "Siantul Iustin" Videle din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 149  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 150  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede
Hotararea nr. 151  din 30 septembrie  2021  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 152  din 30 septembrie  2021  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 153  din 30 septembrie  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 154  din 30 septembrie  2021  privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 155  din 30 septembrie  2021  privind: constituirea comisiei pentru analiza noului proiect de management şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de managerul Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 156  din 30 septembrie  2021  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale, alocată judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 157  din 25 octombrie  2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)", în confonnitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021
Hotararea nr. 158  din 25 octombrie  2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601 C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)", în confonnitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021
Hotararea nr. 159  din 25 octombrie  2021  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni (DJ 612 A), km 64+371 - km 76+172 (L=11,801 km)", în confonnitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021
Hotararea nr. 160  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei corpului de clădire C2- atelier mecanic din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertăţii, nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflat în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, în vederea demolării
Hotararea nr. 161  din 27 octombrie  2021  privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 162  din 27 octombrie  2021  privind: darea în folosinţă gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 163  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 503 A, limită judeţ Giurgiu - Drăgăneşti Vlaşca (DJ 503) , km 30+100 - 32+600"
Hotararea nr. 164  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 653, Iim. jud. Olt - Crângeni, km 66+120 -73+845"
Hotararea nr. 165  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape - Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473"
Hotararea nr. 166  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km 0+000 - limită judeţ Giurgiu (km 4+920); limită judeţ Giurgiu (km 10+714) - Mereni (DJ 612) km 14+584"
Hotararea nr. 167  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reabilitare DJ 601 B, Videle (DJ 601) - Blejeşti (DJ 503), krn 0+000 - 6+012"
Hotararea nr. 168  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reabilitare DJ 679E, Iim. jud. Argeş - Siliştea Gumeşti (DJ 703), km 7+144 -11+430"
Hotararea nr. 169  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) -Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678 "
Hotararea nr. 170  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Pod pe DJ 653, peste râul Călrnăţui, corn. Călrnăţuiu, krn 87+891 - 87+904"
Hotararea nr. 171  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Pod pe DJ 653, peste râul Călrnăţui, corn. Dracea, sat Zlata, km 109+083 -109+098"
Hotararea nr. 172  din 27 octombrie  2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 173  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2021
Hotararea nr. 174  din 27 octombrie  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 175  din 27 octombrie  2021  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 176  din 27 octombrie  2021  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", faza proiect tehnic de execuţie - P.T.E.
Hotararea nr. 177  din 27 octombrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8S/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 - 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 178  din 27 octombrie  2021  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 179  din 25 noiembrie  2021  privind: constatarea Încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nădrag Gigi Gabriel, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 180  din 25 noiembrie  2021  privind: darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia" a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 181  din 25 noiembrie  2021  privind: darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, a unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 182  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2021
Hotararea nr. 183  din 25 noiembrie  2021  privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 184  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021
Hotararea nr. 185  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea arondării actuale a unităţilor administrativ - teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Roşiori de Vede, prin Înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor În comuna Dobrotesti
Hotararea nr. 186  din 25 noiembrie  2021  privind: acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical - medici nou angajaţi în cadrul spitalelor al căror management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 187  din 25 noiembrie  2021  privind: infiinţarea centrului rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap " Centrul de Ingrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Olteni" ca serviciu social cu cazare, fară personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 188  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 189  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 190  din 25 noiembrie  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 191  din 25 noiembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8S/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 - 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 192  din 25 noiembrie  2021  privind: aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management, a proiectului de management, a modelului cadru al contractului de management al Muzeului Judeţean Teleorman şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
Hotararea nr. 193  din 25 noiembrie  2021  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 194  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 (L = 11,801 km)", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 195  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 506A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 196  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleonnan, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 197  din 17 decembrie  2021  privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 198  din 17 decembrie  2021  privind: reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleonnan şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
Hotararea nr. 199  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 200  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 201  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 202  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 203  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 204  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea Strategiei Judeţene a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, pentru perioada 2022-2032
Hotararea nr. 205  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2021-2022 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 206  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2021
Hotararea nr. 207  din 17 decembrie  2021  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 208  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8S/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 - 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 209  din 17 decembrie  2021  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit incasat suplimentar la bugetul de stat În anul 2021
Hotararea nr. 210  din 17 decembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021 privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman şi Serviciul Judeţean Anticorupţie Teleorman la realizarea proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 211  din 17 decembrie  2021  privind: aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Direcţia Generală Anticorupţie în vederea realizării proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 212  din 28 decembrie  2021  privind: prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019
Hotararea nr. 213  din 28 decembrie  2021  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 117 din 14 august 2020 privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă ajudeţului Teleorman
Hotararea nr. 214  din 28 decembrie  2021  privind: acordarea premiilor sportivilor şi antrenorilor din judeţul Teleorman care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale în anul 2021
Hotararea nr. 215  din 28 decembrie  2021  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 216  din 28 decembrie  2021  privind: indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judet.e an Teleorman nr.208 din 17 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 - 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 217  din 28 decembrie  2021  privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021
Hotararea nr. 218  din 28 decembrie  2021  privind: partIciparea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale la realizarea proiectului "Centrul de Date Regional Sud A1un ten ia "
Hotararea nr. 219  din 28 decembrie  2021  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 220  din 28 decembrie  2021  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, aferente proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"