ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 4446 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4447 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr. 123 din 25 martie 2010 a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                  jr. Silvia Oprescu

 

                           

 Alexandria,

Nr. 53 din  28 aprilie  2010