Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2019

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  09  ianuarie 2019  privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 2  din  17  ianuarie 2019  privind: aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Fundaţia "SERA România" pentru implementarea proiectului "Elaborarea şi aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituţionalizării /reintegrării în familie a copiilor cu risc de abandon şi care beneficiază de măsuri de protecţie specializată" în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 3 din  31  ianuarie 2019  privind: validarea unui mandat de consilier judetean în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 4 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 5 din  31  ianuarie 2019  privind: darea în administrare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Serviciul public de interes local - Direcţia de asistenţă socială, a unui spaţiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 6 din  31  ianuarie 2019  privind: atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii , în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu~ nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 7 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei m.l la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unităţi sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată a judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 8 din  31  ianuarie 2019  privind: trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 9 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 10 din  31  ianuarie 2019  privind: completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 11 din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, krn 87+000 - 94+160 (7,160 krn)"
Hotararea nr. 12  din  31  ianuarie 2019  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2019
Hotararea nr. 13  din  31  ianuarie 2019  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2019
Hotararea nr. 14  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Informatic
Hotararea nr. 15  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol
Hotararea nr. 16  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2019-2020
Hotararea nr. 17  din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 18  din  27  februarie 2019  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 19  din  27  februarie 2019  privind: îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conţinutul Anexei nr. 2 la Hotărîrea nr.15 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol
Hotararea nr. 20  din  27  februarie 2019  privind: acordarea unui număr de 5 zile de concediu de odihnă suplimentar, pentru salariaţii din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, începând cu anul 2019
Hotararea nr. 21  din  27  februarie 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 22  din  27  februarie 2019  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 23  din  27  februarie 2019  privind: actualizarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ În Monitorul Oficial al .Judeţului Teleorman şi modalitatea de difuzare a acestuia
Hotararea nr. 24  din  27  februarie 2019  privind: completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 25  din  27  februarie 2019  privind: darea în administrare Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 26  din  27  februarie 2019  privind: schimbarea sediului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 27  din  27  februarie 2019  privind: atribuirea în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a unui spaţiu amplasat în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 28  din  27  februarie 2019  privind: atribuirea în folosinţă gratuită, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleonnan", a unui spaţiu situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. II, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 29  din  27  februarie 2019  privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel director general al Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protectia Copilului Teleorman prin transfer in interesul serviciului, pe functia publică vacantă de şef serviciu la Serviciul privind asigurarea managementului asistentei sociale şi de sănătate al Directiei Coordonare Institutii Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Teleorman.
Hotararea nr. 30  din  27  februarie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 200l privind reactualizarea şi Însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 31  din  27  februarie 2019  privind: delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 32  din  22  martie 2019  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022.
Hotararea nr. 33  din  28  martie 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentm executarea unor lucrări la spaţiul medical situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr.32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 34  din  28  martie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 35  din  28  martie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006 privind atribuirea unor spaţii pentru instituţii publice şi partide politice, cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 36  din  28  martie 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleonnan pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate privată ajudeţului Teleorman
Hotararea nr. 37  din  28  martie 2019  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 38  din  28  martie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 20 l 6, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 39  din  28  martie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judetean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 40  din  28  martie 2019  privind: acordul pentru schimbarea categoriei de folosinţă a unui teren aparţinând domeniului public al judeţului Teleorman, din teren arabil in teren impădurit şi includerea acestuia in fondul forestier naţional.
Hotararea nr. 41  din  28  martie 2019  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019.
Hotararea nr. 42  din  28  martie 2019  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019
Hotararea nr. 43  din  28  martie 2019  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2020 - 2022
Hotararea nr. 44  din  17  aprilie 2019  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei, corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019
Hotararea nr. 45  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea executiei bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoltare, la 31 martie 2019
Hotararea nr. 46  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2019
Hotararea nr. 47  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru anul 2019
Hotararea nr. 48  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pentru anul 2019
Hotararea nr. 49  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia", pentru anul 2019
Hotararea nr. 50  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman la finantarea Centrului Social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2019
Hotararea nr. 51  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea contributiei, sub forma de cotizatie,a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Managementul Deseurilor Teleorman", pentru anul 2019
Hotararea nr. 52  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea utilizarii sumei de 3.322,00 mii lei din excedentul bugetului local inregistrat la 31 decembrie 2018, pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare, in anul 2019
Hotararea nr. 53  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea utilizarii excedentului bugetar de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria
Hotararea nr. 54  din  24  aprilie 2019  privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 55  din  24  aprilie 2019  privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda" Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 56  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2019
Hotararea nr. 57  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2019
Hotararea nr. 58  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2019
Hotararea nr. 59  din  24  aprilie 2019  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2020
Hotararea nr. 60  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor varstnice, a contributiei persoanelor varstnice si a contributiei sustinatorilor legali ai persoanelor varstnice din Centrele pentru persoane varstnice Furculesti si Cervenia, si categoriile de venituri care vor fi luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, pentru anul 2019
Hotararea nr. 61  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a copiilor cu nevoi sociale si speciale din Centrele rezidentiale si de zi din structura Directiei Generale de Asistenta Socilala si Protectia Copilului Teleorman, pentru anul 2019
Hotararea nr. 62  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de ingrijire si asistenta Olteni, Centrul de ingrijire si asistenta Videle si Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihica Videle, pentru anul 2019
Hotararea nr. 63  din  24  aprilie 2019  privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale pe imprejmuirea imobilului situat in municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 64  din  24  aprilie 2019  privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Rosiori de Vede, str. Oltului, nr. 59, P+1E, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 65  din  24  aprilie 2019  privind: atribuirea in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia", a unui spatiu situat in imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 52-54, et. II, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 66  din  24  aprilie 2019  privind: atribuirea in folosinta gratuita, Filialei Judetene Teleorman a Asociatiei Comunelor din Romania, a unui spatiu situat in imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 52-54, et. II, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 67  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022
Hotararea nr. 68  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondului salariilor de baza pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 69  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Cooperare Interna si Internationala
Hotararea nr. 70  din  24  aprilie 2019  privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Deservire, Paza si Protocol
Hotararea nr. 71  din  9 mai 2019  privind: stabilirea zilei de 14 mai ca "Ziua Judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 72  din 28 mai 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 73  din 28 mai 2019  privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvo1tar~ Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2019
Hotararea nr. 74  din 28 mai 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 75  din 28 mai 2019  privind: modifIcarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 76  din 28 mai 2019  privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2019 - 2020
Hotararea nr. 77  din 28 mai 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Călin eşti (DJ 703) - Antonesti krn 48+080 - 55+594 (7,514 krn)"
Hotararea nr. 78  din 28 mai 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, krn 87+000 - 94+160 (7 160 krn)"
Hotararea nr. 79  din 28 mai 2019  privind: aprobarea realizării proiectului "Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar - STEP" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 80  din 28 mai 2019  privind: aprobarea realizării proiectului "Sprijin pentru educaţie pnn măsuri incluzive inovative" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 81  din 28 mai 2019  privind: aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judeţului Teleorman şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2018
Hotararea nr. 82  din 28 mai 2019  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 83  din 28 mai 2019  privind: aprobarea realizării proiectului "Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar - STEP" şi a cheltuielilor necesare implementării de către Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale T eleorman, în calitate de Partener
Hotararea nr. 84  din 3 iunie 2019  privind: încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 27 februarie 2019 privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 85  din 3 iunie 2019  privind: delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 86  din 27 iunie 2019  privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cioabă Petre, prin demisie
Hotararea nr. 87  din 27 iunie 2019  privind: prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019
Hotararea nr. 88  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călineşti (DJ 703), krn 39+924 - 48+061 (8,137 km)"
Hotararea nr. 89  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (DJ601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 90  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506), krn 19+778 - km 32+100 (12,322 km)"
Hotararea nr. 91  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) - Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 92  din 27 iunie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 28 mai 2019, privind aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 _ 94+160 (7,160 km)"
Hotararea nr. 93  din 27 iunie 2019  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 29 martie 2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene" Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 94  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea rezultatului fmal al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 95  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleonnan , instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleonnan
Hotararea nr. 96  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2019-2020"
Hotararea nr. 97  din 27 iunie 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea şi repararea unor construcţii de către Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol, în calitate de comodatar, la imobilul "Garaj şi atelier" situat în municipiul Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, judeţul Teleorman, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 98  din 27 iunie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judetean de Urgentă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 99  din 27 iunie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 57 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 20 19
Hotararea nr. 100  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul "Fost sediu administrativ BNR Alexandria", situat în strada Ion Creangă, nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică ajudeţului Teleorman
Hotararea nr. 101  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul situat în strada Al. Colfescu, nr. 62, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 102  din 27 iunie 2019  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 103  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul "Programului pentru şcoli al României" pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi stabilirea măsurilor educative care însot,e sc distribut,i a fructelor , laptelui şi produselor lactate pentru anii şcolari 2019-2023, în judeţul Teleorman
Hotararea nr. 104  din 27 iunie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 105  din 27 iunie 2019  privind: aprobarea situaţiilor financiare anuale ş i acoperirea pierderii contabile Înregistrate la 31.12.2018 de către S.C.Piscicola Telcorman S.R.L.
Hotararea nr. 106  din 27 iunie 2019  privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, ediţia 2016
Hotararea nr. 107  din 1 iulie 2019  privind: aprobarea realizării proiectului "Capacitate administrativă modernă ŞI inovativă" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 108  din 1 iulie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 109  din 1 iulie 2019  privind: alocarea sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispozitia Consiliului Judeţean Teleorman, În vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Teleorman pentru inlăturarea şi/sau limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice din luna iunie 2019
Hotararea nr. 110  din 1 iulie 2019  privind: alocarea sumei de 37.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, În vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane
Hotararea nr. 111  din 1 iulie 2019  privind: prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019
Hotararea nr. 112  din 8 iulie 2019  privind: alocarea sumei de 105.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, În vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane
Hotararea nr. 113  din 18 iulie 2019  privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 114  din 18 iulie 2019  privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 115  din 18 iulie 2019  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 116  din 18 iulie 2019  privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2019.
Hotararea nr. 117  din 18 iulie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 118  din 18 iulie 2019  privind: suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2019
Hotararea nr. 119  din 18 iulie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.O. llf. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506), krn 19+778 - krn 32+100 (12,322 krn)"
Hotararea nr. 120  din 18 iulie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - CăIineşti (DJ 703), krn 39+924 - 48+061 (8,137 krn)"
Hotararea nr. 121  din 18 iulie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 122  din 18 iulie 2019  privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funct,i onare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru perioada 1.07- 31.12. 2019 şi aprobarea contractelor de parteneriat
Hotararea nr. 123  din 18 iulie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 124  din 18 iulie 2019  privind: alocarea sumei de 140.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, in vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane
Hotararea nr. 125  din 12 august 2019  privind: aprobarea realizării proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 126  din 12 august 2019  privind: aprobarea participării Muzeului Judeţean Teleorman, în calitate de Beneficiar al proiectului "Dunărea - Un fluviu cu o istorie comună" şi a cheltuielilor necesare pentru implementare
Hotararea nr. 127  din 12 august 2019  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km) " , în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 128  din 12 august 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 129  din 12 august 2019  privind: alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judetean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane
Hotararea nr. 130  din 28 august 2019  privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 131  din 28 august 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihlatrie Poroscllla pe anul 2019
Hotararea nr. 132  din 28 august 2019  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2019-2020
Hotararea nr. 133  din 28 august 2019  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2019-2020
Hotararea nr. 134  din 28 august 2019  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 135  din 28 august 2019  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 136  din 28 august 2019  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea obiectivului EXTINDERE DEPOZIT CENTRAL MAVRODIN CELULA NR.2", pe terenul situat în comuna Mavrodin, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 137  din 28 august 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 138  din 28 august 2019  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 139  din 28 august 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Teleorman. nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei Şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă A1exandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 140  din 28 august 2019  privind: aprobarea prelungirii dreptului de administrare al Consiliului Local al municipiului Tumu Măgurele asupra bunurilor aferente obiectivului "Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)Nikopol (Bulgaria)", proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 141  din 30 septembrie 2019  privind: aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 142  din 30 septembrie 2019  privind: aprobarea actualizării Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 143  din 30 septembrie 2019  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman în , consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru an~1 şcolar 2019-20io
Hotararea nr. 144  din 30 septembrie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman m. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol
Hotararea nr. 145  din 30 septembrie 2019  privind: alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, În vederea acordării unor ajutoare financiare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane
Hotararea nr. 146  din 30 septembrie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 147  din 30 septembrie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.68/24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de per-sonal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 148  din 30 septembrie 2019  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti -Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 -63+773 (8,132 km)", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor -P.O.E.
Hotararea nr. 149  din 30 septembrie 2019  privind: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi a profesorilor îndrumători care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi nationale şi a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor şi profesorilor îndrumători pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea nr. 150  din 17 octombrie 2019  privind: repartizarea pe unităţi administrativ -teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023
Hotararea nr. 151  din 17 octombrie 2019  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) -Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)", în faza Proiect tehnic de executie
Hotararea nr. 152  din 17 octombrie 2019  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) -Călineşti (DJ 703), km 39+924 -48+061 (8,137 km)", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.)
Hotararea nr. 153  din 17 octombrie 2019  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 154  din 31 octombrie 2019  privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judetului pentru secţiunile de functionare şi dezvoltare, la 30 septembrie 2019
Hotararea nr. 155  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2019
Hotararea nr. 156  din 31 octombrie 2019  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 157  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2019
Hotararea nr. 158  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 159  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Teleorman nr, 57 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 160  din 31 octombrie 2019  privind: darea in administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a imobilelor sau părţilor de imobile, proprietate publică sau privată a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea nr. 161  din 31 octombrie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 162  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.68/24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 163  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 164  din 31 octombrie 2019  privind: modificarea Anexei nr. I şi nr. 6 la Hotărărea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual dm cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman si pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 165  din 28 noiembrie 2019  privind: aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu şi al taxei pentru inlocuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate
Hotararea nr. 166  din 28 noiembrie 2019  privind: darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 167  din 28 noiembrie 2019  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti -Rădoieşti (DJ 601C) krn 55+594 -63+773 (8,132 km)", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 168  din 28 noiembrie 2019  privind: aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30.06.2023.
Hotararea nr. 169  din 28 noiembrie 2019  privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 170  din 28 noiembrie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 171  din 28 noiembrie 2019  privind: reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții.
Hotararea nr. 172  din 28 noiembrie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 173  din 28 noiembrie 2019  privind: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, a județului Teleorman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Hotararea nr. 174  din 28 noiembrie 2019  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) -Călineşti (DJ 703), krn 39+924 -48+061 (8,137 krn)", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 175  din 19 decembrie 2019  privind: aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in judetul Teleorman
Hotararea nr. 176  din 19 decembrie 2019  privind: darea in administrare Comunei Galateni, prin Consiliul Local al Comunei Galateni, a unui imobil proprietate privata a judetului Teleorman
Hotararea nr. 177  din 19 decembrie 2019  privind: aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al judetului Teleorman, pentru anul 2019
Hotararea nr. 178  din 19 decembrie 2019  privind: aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale conducatorului Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Teleorman, pentru anul 2019
Hotararea nr. 179  din 19 decembrie 2019  privind: aprobarea executiei estimate a bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2019
Hotararea nr. 180  din 19 decembrie 2019  privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2019
Hotararea nr. 181  din 19 decembrie 2019  privind: modificarea Horararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 68/24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondului salariilor de baza pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2021, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 182  din 19 decembrie 2019  privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Penumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2019
Hotararea nr. 183  din 19 decembrie 2019  privind: acordarea premiilor sportivilor si antrenorilor din judetul Teleorman care au obtinut performante deosebite la competitiile sportive nationale si internationale in anul 2019
Hotararea nr. 184  din 19 decembrie 2019  privind: darea in administrare, in regim silvic, a unui teren cu destinatie forestiera, apartinand domeniului public al judetului Teleorman, catre Directia Silvica Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 185  din 19 decembrie 2019  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Teleormanul"
Hotararea nr. 186  din 19 decembrie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificarile si completarile ulterioare