Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 H O T Ă R Â R E

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință  ordinară  conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- Raportul  nr.9737 din 11 decembrie 2006 al  Președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea si raportul de specialitate nr.9738 din 11 decembrie 2006 al Directiei economice buget-finanțe privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2006 ;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

          - prevederile art.1 și 2 din H.G. nr.1745 din 06 decembrie 2006 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale ;

          -  prevederile art.15 alin.(1) litera ,,a” și alin.(2), art.32 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art.104 alin. (1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006, conform anexei nr.1.

 

Art.2. Se aprobă acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean  Teleorman pe anul 2006 municipiului Alexandria, conform anexei nr.2. 

 

Art.3. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va urmări punerea în aplicare, a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                SECRETARUL  JUDETULUI,

                                                                                                                                                                              jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 Alexandria,

Nr.122  din 18  decembrie  2006