Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2023

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540- km 22+704 (L-8,164 km)"
Hotararea nr. 2  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C)- Săceni (DJ 612A), km 64+371- km 76+172 (L=ll,801 km)"
Hotararea nr. 3  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) -Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 4  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu - Cernetu, km 30+000 - 42+060, L=12,060 km"
Hotararea nr. 5  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)"
Hotararea nr. 6  din  16  ianuarie 2023  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2023
Hotararea nr. 7  din  16  ianuarie 2023  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2023
Hotararea nr. 8  din  16  ianuarie 2023  privind: validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 893 din 29.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 9  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din ta·xa pe valoarea adăugată şi din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2024 - 2026
Hotararea nr. 10  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea· pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 38176 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugeţul de stat în anul 2023
Hotararea nr. 11  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026
Hotararea nr. 12  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea utilizării sumei de 20.000 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
Hotararea nr. 13  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare clădire "Garaje şi birouri", situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleormo,n, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 14  din  27  ianuarie 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea . componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 15  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea unor consilieri judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desf'aşurată în anul 2022
Hotararea nr. 16  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 17  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 18  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 19  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 20  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman pentru anul 2023
Hotararea nr. 21  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 22  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură rutieră "Reabilitare şi modernizare DJ 546, Turnu Măgurele - limită judeţ Olt"
Hotararea nr. 23  din  27  ianuarie 2023  privind: darea în folosinţă gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, a clădirii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 12-14, judeţul Teleorman, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 24  din  27  ianuarie 2023  privind: darea în folosinţă gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria - Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria, a unui spaţiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietatţ privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 25  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2023
Hotararea nr. 26  din  27  ianuarie 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 27  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 28  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Sfăntul Iustin'' Videle din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 29  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023.
Hotararea nr. 30  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026
Hotararea nr. 31  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 32  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea utilizării sumei de 140.916 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
Hotararea nr. 33  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2023
Hotararea nr. 34  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2023
Hotararea nr. 35  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2023
Hotararea nr. 36  din  10  februarie 2023  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 37  din  10  februarie 2023  privind: aprobarea modificărilor pentru procedura având ca obiect „Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 38  din  27  februarie 2023  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 39  din  27  februarie 2023  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgentă Alexandria"
Hotararea nr. 40  din  27  februarie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2018, privind aprobarea realizării proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 41  din  27  februarie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 26 august 2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spatiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I'' Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 42  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 43  din  27  februarie 2023  privind: modificarea Hotirârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 28 mai 2020 privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 44  din  27  februarie 2023  privind: cumpărarea de către Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman a imobilului monwnent istoric situat în satul Siliştea Gumeşti, comuna Siliştea Gumeşti,judeţul Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de „Casa memorială Marin Preda", cod TR-IV-m-B-14522
Hotararea nr. 45  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuinţelor de serviciu personalului medical angajat în unităţile sanitare din judeţul Teleonnan la care managementul asistentei medicale este asigurat de către Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 46  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea contribuţiei, sub fonnă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleonnan, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Teleormanul", pentru anul 2023
Hotararea nr. 47  din  27  februarie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 159 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2022 - 2023 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar. de Educaţie incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 48  din  27  februarie 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 49  din  27  februarie 2023  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 50  din  27  februarie 2023  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 51  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea Statutului judeţului Teleorman
Hotararea nr. 52  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman pentru anul 2022
Hotararea nr. 53  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 -14+540 (L=8,502 km)", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 54  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudMuntenia, pentru anul 2023
Hotararea nr. 55  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2023
Hotararea nr. 56  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 57  din  27  februarie 2023  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizape, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2023
Hotararea nr. 58  din  13  martie 2023  privind: aprobarea depunerii proiectu]ui „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centntlui Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Teleorman" finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 - Educaţie
Hotararea nr. 59  din  27  aprilie 2023  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ble,jă Cornel, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 60  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 52 din 25 aprilie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Construire corp nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, S+ P+ 5E ", în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
Hotararea nr. 61  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Desfiinţarea vechilor clădiri proprietate privată a judeţului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 62  din  27  aprilie 2023  privind: transmiterea temporară a sectorului de drum judeţean DJ 546, km 4+955 - 5+990, zona adiacentă părţii carosabile, proprietate publică a judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Liţa
Hotararea nr. 63  din  27  aprilie 2023  privind: numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale
Hotararea nr. 64  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 65  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.55 din 27 februarie 2023 privind aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2023
Hotararea nr. 66  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea utilizării sumei de 235 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
Hotararea nr. 67  din  27  aprilie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 68  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 69  din  27  aprilie 2023  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări ·de desfiinţare a unor clădiri din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 70  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea cofinanţării şi a cotei - părţi din cheltuielile de funcţionare, a serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural în judeţul Teleorman, pentru anul 2023.
Hotararea nr. 71  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.160 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea realizării proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi a cheltuielilor necesare implementării, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 72  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2023
Hotararea nr. 73  din  27  aprilie 2023  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 74  din  27  aprilie 2023  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Co11siliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 75  din  27  aprilie 2023  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 76  din  27  aprilie 2023  privind: transmiterea temporară a sectorului de drum judeţean DJ 642, km 65+836 - 69+209, zona adiacentă părţii carosabile, proprietate publică a judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz
Hotararea nr. 77  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 506 A şi realizare subtn versări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti"
Hotararea nr. 78  din  27  aprilie 2023  privind: reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 79  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea Protocoalelor de Colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în cadrul Proiectului HUB de Servicii MMSS - SU MMSS, Cod Mysmis 130963
Hotararea nr. 80  din  27  aprilie 2023  privind: aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului direcţiei, centrelor rezidenţiale şi centrelor de zi aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 81  din  27  aprilie 2023  privind: înfiinţarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi la nivelul judeţului Teleorman, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
Hotararea nr. 82  din  27  aprilie 2023  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 83  din  27  aprilie 2023  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări în vederea realizării instalat, iei de racordare a Statiei de reîncărcare nr. 3 din PCZ 954 amplasat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 84  din  12  mai 2023  privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 85  din  12  mai 2023  privind: acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Teleorman" doamnei Floarea Calotă şi domnului Ştefan Mitroi
Hotararea nr. 86  din  12  mai 2023  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Simion Dumitru, prin deces şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 87  din  12  mai 2023  privind: stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 88  din  31  mai 2023  privind: includerea în domeniul prival al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate in cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integral al Spitalului Județean de Urgenta Alexandria"
Hotararea nr. 89  din  31  mai 2023  privind: darea în administrare Spitalului Județean de Urgența Alexandria, a unor bunuri, proprietate privata a Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integral al Spitalului Județean de Urgenta Alexandria"
Hotararea nr. 90  din  31  mai 2023  privind: aprobarea Devizului General actualiz,al al obiectivului de investiție „Construire, dotare, împrejmuire si racord utilități - Centrul de îngrijire si asistență persoane adultee eu dizabilități Olteni”, la faza Studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 91  din  31  mai 2023  privind: acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical, angajat în cadrul spitalelor al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 92  din  31  mai 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 159 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022 - 2023 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede
Hotararea nr. 93  din  31  mai 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 94  din  31  mai 2023  privind: aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2023 - 2024
Hotararea nr. 95  din  31  mai 2023  privind: trecerea imobilului „Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, situat în. comuna Drăgănești-Vlașca, din domeniul public al Județului Teleorman în domeniul public al Comunei Drăgănești-Vlașca
Hotararea nr. 96  din  31  mai 2023  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2024
Hotararea nr. 97  din  31  mai 2023  privind: aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al județului Teleorman și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2022
Hotararea nr. 98  din  31  mai 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 99  din  31  mai 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 100  din  31  mai 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 101  din  31  mai 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 102  din  28  iunie 2023  privind: actualizarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic de execuţie - rest de executat, pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 103  din  28  iunie 2023  privind: aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 104  din  28  iunie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 105  din  28  iunie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 106  din  28  iunie 2023  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 25 ianuarie 2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 107  din  28  iunie 2023  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 108  din  28  iunie 2023  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - · instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 109  din  28  iunie 2023  privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 110  din  28  iunie 2023  privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022 privind · reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 111  din  28  iunie 2023  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Adunare Generală a Asociaţilor a SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele
Hotararea nr. 112  din  28  iunie 2023  privind: alocarea sumei de 3.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzută în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023, pentru finanţarea cheltuielilor d1 capital din bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale dit judeţul Teleorman
Hotararea nr. 113  din  28  iunie 2023  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 114  din  28  iunie 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 51 din 27 februarie 2023 privind aprobarea Statutului judeţului Teleorman
Hotararea nr. 115  din  28  iunie 2023  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 102 din 31 ma1 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţe~n Teleorman şi Municipiul Roşiorii de Vede participante la Programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 116  din  28  iunie 2023  privind: modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea Judeţului Teleorman, .prin Consiliul Judeţean Teleorman în cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", a co:.finanţării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe · finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. I Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea Acordului cadru între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 117  din  28  iunie 2023  privind: aprobarea depunerii proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleonnan", a cheltuielilor legate de proiect şi încheierea unui Acord de Parteneriat între UA T · Judeţul Teleorman şi unităţi administrativ teritoriale din judeţul Teleorman, în cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, din cadrul PNRR/Cl 5 Educaţie, Reforma 6, Investiţia 1 O. - Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi
Hotararea nr. 118  din  28  iunie 2023  privind: aprobarea depunerii proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede, jude/ul Teleorman" finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 - Educaţie, Investiţia I 1 O - Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi ş1 achiziţionarea de microbuze verzi
Hotararea nr. 119  din  28  iunie 2023  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilele sau părţile de imobile în care îşi desîaşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică sau privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 120  din  10  iulie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 121  din  10  iulie 2023  privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri ~i cheltuieli, a numarului de personal ~i a fondului salariilor de baza pe anul 2023 ~i estimari pentru anii 2024 - 2026, ale institutiilor ~i serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman, cu modificarile ~i completarile ulterioare
Hotararea nr. 122  din  10  iulie 2023  privind: aprobarea depunerii proiectului pentru obiectivul de investitie ,,Construire, dotare, imprejmuire si racord utilitati - Centrul de ingrijire si asistenta persoane adulte cu dizabilitati Olteni"
Hotararea nr. 123  din  13  iulie 2023  privind: aprobarea contului de executie a bugetului propriu al judetului pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2023
Hotararea nr. 124  din  13  iulie 2023  privind: aprobarea ,,Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2023 - 2024"
Hotararea nr. 125  din  13  iulie 2023  privind: scoaterea din functiune a unor mijloace fixe medicale si nemedicale din evidentele Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Hotararea nr. 126  din  08 august 2023  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiec :i vul de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţuiu, km 87+891 - 87+904", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 127  din  08 august 2023  privind: aprobarea proiectului „Digitalizarea şi guvemanţa datelor în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria prin dezvoltarea infrastructurii s, i a sistemelor informatice" s, i a Acordului de Parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, în vederea depunerii şi implementării acestuia
Hotararea nr. 128  din  08 august 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 16 ianuarie 2023 privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul2023
Hotararea nr. 129  din  08 august 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.114 din 19 august 2022 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman
Hotararea nr. 130  din  30 august 2023  privind: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor idţntificate la nivelul judeţului Teleorman actualizat pe anul 2023
Hotararea nr. 131  din  30 august 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 132  din  30 august 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 133  din  30 august 2023  privind: modificarea Anexei nr. I la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 134  din  30 august 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţuiu, km 87+891- 87+904", finanţat prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny"
Hotararea nr. 135  din  30 august 2023  privind: aprobarea dezlipirii imobilului situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 32, în două imobile cu suprafeţe inegale
Hotararea nr. 136  din  30 august 2023  privind: alocarea sumei de 1.994 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzută în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023, pentru finanţarea cheltuielilor de capital din bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman
Hotararea nr. 137  din  30 august 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 138  din  30 august 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 139  din  30 august 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.114 din 19 august 2022 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 140  din  30 august 2023  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgentă Alexandria" .
Hotararea nr. 141  din  30 august 2023  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 142  din  30 august 2023  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Vacanţă pentru suflet în Teleorman", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 143  din  07 septembrie 2023  privind: reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
Hotararea nr. 144  din  07 septembrie 2023  privind: aprobarea participării judeţului Teleorman, prm Consiliul Judeţean Teleorman, la Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finaţare şi a cheltuielilor neeligibile necesare implementării proiectului
Hotararea nr. 145  din  18 septembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 27 octombrie 2022 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 146  din  18 septembrie 2023  privind: aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii și indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman”, implementat de operatorul regional S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 147  din  18 septembrie 2023  privind: aprobarea documentației de atribuire pentru procedura Negociere fără invitație prealabilă la o procedura concurențială de ofertare pentru achiziția de servicii având ca obiect Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului Teleorman
Hotararea nr. 148  din  27 septembrie 2023  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la spaţiile situate în clădirile laborator şi radiologie ale imobilului Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi, proprietate publică a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 149  din  27 septembrie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. D1·acea, sat Zlata, km 109+083 - 109+098", finanţat prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny"
Hotararea nr. 150  din  27 septembrie 2023  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 151  din  27 septembrie 2023  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse s i Asistenţă Educaţională· Teleorman, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 152  din  27 septembrie 2023  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 153  din  27 septembrie 2023  privind: modificarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judetean . , Teleorman nr.80 din 27 aprilie 2023, privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului direcţiei, centrelor rezidenţiale şi centrelor de zi, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 154  din  27 septembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din 1 O februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul2023
Hotararea nr. 155  din  27 septembrie 2023  privind: îndreptarea erorii materiale înscrise la punctul 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 136 din 30 august 2023 privind alocarea sumei de 1.994 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzută în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023, pentru finanţarea cheltuielilor de capital din bu·getele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman
Hotararea nr. 156  din  27 septembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 157  din  27 septembrie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 158  din  27 septembrie 2023  privind: alocarea sumei de 133 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzută în bugetul propriu al jude'ţului Teleorman pe anul 2023, pentru acordarea unui ajutor financiar Primăriei comunei Nenciuleşti, aflată în situaţie de extremă dificultate
Hotararea nr. 159  din  27 septembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 35 din 1 O februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2023
Hotararea nr. 160  din  02 octombrie 2023  privind: exprimarea interesului de iniţiere a elaborării unei strategii de dezvoltare teritorială integrată pentru ZONA ITI DUNĂREA TELEORMAN-GIURGIU CĂLĂRAŞI şi asocierea Judeţului Teleorman cu Judeţele Giurgiu şi Călăraşi, precum şi cu alte unităţi administrativ-teritoriale de pe raza celor trei judeţe , situate lângă Dunăre
Hotararea nr. 161  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare Ruralii a Judetului Teleorman pentru perioada 2023 - 2030"
Hotararea nr. 162  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica, la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Statii de reincarcare vehicule electrice in judetul Teleorman"
Hotararea nr. 163  din  26 octombrie 2023  privind: completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Deservire, Paza si Protocol, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 164  din  26 octombrie 2023  privind: darea m administrare Serviciului de Deservire, Paza si Protocol a zonei adiacente partii carosabile a sectoarelor de drum judetean din afara localitatilor din judettil Teleorman, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 165  din  26 octombrie 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 166  din  26 octombrie 2023  privind: modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 167  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea contului de execufie a bugetului propriu al judefului pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2023
Hotararea nr. 168  din  26 octombrie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 169  din  26 octombrie 2023  privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondului salariilor de baza pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024 - 2026, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 170  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor si a profesorilor indrumatori care au obtinut distincfii la olimpiadele internationale si concursurile internationale si nationale si a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor si profesorilor indrumatori pentru anul scolar 2022-2023
Hotararea nr. 171  din  26 octombrie 2023  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judefean Teleorman nr. 43 din 29 martie 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene ,,Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 172  din  26 octombrie 2023  privind: completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea si insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeμilui Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 173  din  26 octombrie 2023  privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 160/27.10.2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei corpului de cladire C2-atelier mecanic din imobilul situat in municipiul Alexandria, strada Libertatii, nr. 1 bis, proprietate publica a judettilui Teleorman, aflat 'in administrarea Centrului ~colar- de Educatie Incluziva Alexandria, in vederea demolarii
Hotararea nr. 174  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Vacanti pentru suflet in Teleorman", in faza Proiect Tehnic de Executie (P. T.E.)
Hotararea nr. 175  din  26 octombrie 2023  privind: aprobarea ,,Strategiei pentru Eficienta Energetica a judetului Teleorman pentru perioada 2023-2030"
Hotararea nr. 176  din  02  noiembrie 2023  privind: constata.rea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatu.lui de consilier judeţean al domnului Moţ Petrică, prin demisie şi ~~cantarea locului de consi!ier judeţean
Hotararea nr. 177  din  28  noiembrie 2023  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 178  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea cererii de transfer a unor imobile din domeniul public al statu.lui, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public aljuâeţulutTeleorman
Hotararea nr. 179  din  28  noiembrie 2023  privind: darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia" a unui spaţiu din imobilul situat în mllllicipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 180  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea documentaţiei aferentă proiectului „Elaborarea hărţilor de nsc natural pentru cutremure - Judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 181  din  28  noiembrie 2023  privind: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 25 ianuarie 2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 182  din  28  noiembrie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 183  din  28  noiembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu· modificările  şi completările ulterioare
Hotararea nr. 184  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea noii durate de irtiplenieiitare şi a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul Dotarea Ambulatoriu1ui Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Hotararea nr. 185  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean ele Ambula1nţă Alexandria", finanţari în cadrul  Programului operational Regional 2014-2020
Hotararea nr. 186  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Ţeleorman", în cadrul Programului Sănătate 2021 - 2027
Hotararea nr. 187  din  28  noiembrie 2023  privind: aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38 + 838 - 87 + 313 {L = 48,475 km)", cod SMIS 122814
Hotararea nr. 188  din  28  noiembrie 2023  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, precum şi .a sumelor reţinute ca urmare a diminuării . cu.gradul de necolectare.a.veniturilor.proprii.pe .anul-2022 pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 - 2027
Hotararea nr. 189  din  07  decembrie 2023  privind: aprobarea etapizării şi continuării finanţării proiectului cu titlul „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km)", SMIS 122814, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 - 2027
Hotararea nr. 190  din  07  decembrie 2023  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)", în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Interventii
Hotararea nr. 191  din  07  decembrie 2023  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cocu Bogdan Ciprian, prin demisie şi vacantarea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 192  din  07  decembrie 2023  privind: alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzută în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023, pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Teleorman, aflate în situatii de extremă dificultate
Hotararea nr. 193  din  07  decembrie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 194  din  07  decembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 195  din  07  decembrie 2023  privind: punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1183/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
Hotararea nr. 196  din  15  decembrie 2023  privind: aprobarea etapizării şi continuării finanţării proiectului cu titlul "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", Cod SMIS 120548 în cadrul Programului Operaţional Sănătate 2021 - 2027
Hotararea nr. 197  din  15  decembrie 2023  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.032.972,92 lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023 la nivelul judeţului Teleorman
Hotararea nr. 198  din  15  decembrie 2023  privind: aprobarea dezlipirii imobilelor înscrise în cărţile funciare nr. 20272 - Balaci şi nr. 20075 -Necşeşti, reprezentând părţi din DJ 703
Hotararea nr. 199  din  21  decembrie 2023  privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2023
Hotararea nr. 200  din  21  decembrie 2023  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023
Hotararea nr. 201  din  21  decembrie 2023  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.31/10.02.2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, · a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 - 2026, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 202  din  21  decembrie 2023  privind: modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 203  din  21  decembrie 2023  privind: reorganizarea Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
Hotararea nr. 204  din  21  decembrie 2023  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2024
Hotararea nr. 205  din  21  decembrie 2023  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2024