BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2005 

 

 

         Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr.7260 din 2 noiembrie 2004 a presedintelui Consiliului judetean, ing. Liviu Nicolae Dragnea  si raportul de specialitate nr.7259 din 2 noiembrie 2004 al arhitectului - sef al judetului, privind necesitatea stabilirii taxelor locale pentru anul 2005 ;

         - avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.288 si art.295 alin.(1) si (6),   din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal si ale  Hotararii Guvernului nr.783 din 19 mai 2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza, ajusteaza, actualizeaza anual, pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005 ;

         - prevederile art.46 alin.(3), art.50 si art.104 alin.1 litera ,,e teza a III-a din Legea nr.215/2001 modificata si completata

         In temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

         Art.1. Se stabilesc taxele locale pentru anul 2005, dupa cum urmeaza:

a)  taxe  pentru   eliberarea   certificatelor,  avizelor,  autorizatiilor de construire si alte taxe locale, conform anexei nr.1

b)  taxe  pe  categorii   de  documentatii  din  domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, conform anexei nr.2

c)  taxe  pe  tipuri   de  lucrari   pentru   asigurarea   functionarii   structurilor de specialitate, conform anexei nr.3

 

         Art.2. -  Anexele nr. 1 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

         Art.3.- Hotararea va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului judetean, publicare in presa locala, pe site-ul Consiliului judetean  si in Monitorul Oficial al judetului.

 

         Art.4. - Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotarare unitatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

P R E S E D I N T E,

 

          Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZ|,

                                                                                   Secretar general al judetului

 

                                                                                           jr. Rodica Vrabie            

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 36  din  11 noiembrie 2004